НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦАТА И СДРУЖЕНИЯТА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
(НАЛСИЧОД)


Представяне

Устав

Членове

Управителен съвет

За контакт


ПРЕДСТАВЯНЕ


През последните години в Република България интензивно се развива и разраства частният охранителен сектор. Той предлага комплекс от услуги, доминирани преди това от полицейските органи.

Частният охранителен сектор е конгломерат от организации (охранителни фирми и звена за самоохрана), основани от частни лица, които се ангажират с дейност по осигуряване безопасността на гражданите, тяхната собственост и гарантиране обществен ред и спокойствие в охраняваните обекти и територии.

Националната Асоциация на лицата и Сдруженията, извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД) е създадена през 2001 г. като представител на охранителната индустрия. Регистрирана е от фирмено отделение на Софийски градски съд с решение № 1 от 20.12.2001 г. по фирмено дело № 12486/2001. В нея членуват 47 охранителни фирми, с личен състав над 70 000 души и годишен оборот на компаниите около 25 000 000 лева.

Членовете на НАЛСИЧОД са представители предимно на средни и големи фирми от охранителната индустрия, които са осъзнали преимуществата и принадлежността си към една силна и ефективна браншова организация.

Асоциацията работи в следните основни направления:

 • предсравителство на частните охранителни дружества;
 • установяване на работни, търговски и морални стандарти за частната охранителна индустрия;
 • качествено, квалифициране и обучение на персонала и сертифициране;
 • утвърждаване обществената значимост на частната охранителна дейност в гражданското общество и в условията на пазарната икономика;
 • развитие на браншовата организираност и граждански контрол на лицата, осъществяващи частна охранителна дейност.
За постигане на своите цели Асоциацията:

 • представлява своите членове пред компетентните органи на законодателната, изпълнителната и местната власт в сраната;
 • осъществява взаимодействие с компетентните органи на законодателната, изпълнителната и местната власт в сраната;
 • поддържа контакти със сродните чуждестранни и международни организации, с които обменя информация по важни въпроси за развитието на бизнеса;
 • разработва проекти за изменение и допълнение на нормативната уредба;
 • изгражда информационна база за нуждите на частната охранителна дейност;
 • създава и осъществява контрол по спазване професионалния кодекс на частната охранителна дейност;
 • издава референции и гаранции за качествена частна охранителна практика на своите членове за участието им в публични търгове, конкурси и други състезателни процедури;
 • създава процедури и практики на частната охранителна дейност;
 • участва в разработката на единна методика за теоретични и практически курсове за обучение, квалификация и преквалификация на кадрите в областта на частната охранителна дейност.
Със своята дейност Асоциацията съдейства за повишаване правоохранителната култура на обществото, подобряване нивото на защита на основните човешки права и свободи, закрепени в Конституцията и Законите на Република България, издигане равнището на частната охранителна дейност в гражданското общество, като гарант за защита на достойнството, опазване имуществото и обезпечаване сигурността на физическите и юридическите лица.

© 2004-2009, Bulgarian Security Index ® Всички права запазени.

Site Meter