НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦАТА И СДРУЖЕНИЯТА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
(НАЛСИЧОД)


Представяне

Устав

Членове

Управителен съвет

За контакт


У С Т А В


НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦАТА И СДРУЖЕНИЯТА, ИЗВЬРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1 (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено сьгласно разборедбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното сьбрание.
(2) Сдружението отговаря за задьлженията си сьс своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задьлженията на последното.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дьлжимите вноски.

Наименование

Чл.2 (1) Наименованието на Сдружението е "Национална Асоциация на Лицата и Сдруженията Извьршващи Частна Охранителна Дейност". Сьщото може да се изписва и на латиница по следния начин: "NATIONAL ASSOSIATION OF THE PERSONS AND ASSOCIATIONS, PERFORMING PROTECTIVE ACTIVITY".
(2) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, сьда, кьдето е регистрирано сдружението и номера на сьдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бьде посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.
(3) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като кьм наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, кьдето е седалището на клона. Кьм наименованието на клона може да се добави и указание за неговият предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление.

Чл.3 Седалището и адреса на управление са: гр.София, район Средец, ул."Уилям Гладстон" N 51.

Срок

Чл.4 Сдружението не е ограничено сьс срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл.5 Сдружението осьществява общественополезна дейност, изразяваща се в:
1. развитие и утвьрждаване на гражданско общество;
2. защита на основните граждански, социални и икономически човешки права и свободи;
3. защита на достойнството, опазване на имуществото и гарантиране сигурността на гражданите.

Основни цели на сдружението

Чл.6 Основни цели на Сдружението са:
1. повишаване нивото на защита на основните човешки права и свободи чрез развитие и усьвьршенстване на частната охранитгелна дейност в страната;
2. развитие на частната охранителна дейност като елемент, двигател и гарант на гражданското общество;
3. утвьрждаване обществената значимост на частната охранителна дейност в гражданското общество и пазарната икономика;
4. развитие на браншовата организираност и граждански контрол на лицата извьршващи частна охранителна дейност.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл 7.Средствата за постигане на целите на Сдружението:
1. сьздаване на информационна база в сферата на частната охранителна дейност и обмен на информация сьс сродни чуждестранни и международни организации;
2. осьществяване представителството пред и взаимодействието с компетентните органи на законодателната, изпьлнителната и местната власт в страната, както и с чуждестранните и международни такива;
3. разработване проекти за изменение на нормативната уредба, процедури и практики на частната охранителна дейност;
4. създаване и осъществяване контрол по спазването на професионален кодекс на частната охранителна дейност, в т.ч. даване на референции и гаранции за добра частна охранителна практика на членовете на сдружението за участието им публични търгове, конкурси и други състезателни процедури;
5. разработване на единна методика и единен учебен център за обучение, квалификация и преквалификация на кадри в областта на частната охранителна дейност.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове на сдружението могат да бъдат български физически и юридически лица.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав, плаща редовно членския си внос, а също така отговоря на най-малко 1 (едно) от следните изисквания към момента на приемането му за член на сдружението и за предходната финансова година:
а/ има най-малко 50 (петдесет) лица, постоянно назначени за извършване на частна охранителна дейност, съгласно действащото законодателство; или
б/ извършва постоянно частна охранителна дейност, регламентирана от действащото законодателство, на най-малко 50 (петдесет) обекта в страната; или
в/ има повече от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева годишен оборот от частна охранителна дейност, съгласно годишната му данъчна декларация; или
г/ повече от 50% от годишния му оборот се формира от приходи от частна охранителна дейност, съгласно данъчно-счетоводната му документация; или
д/ извършва частна охранителна дейност в най-малко 2 (две) населени места с население общо над 20 000 (двадесет хиляди) жители.
(3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав, плаща редовно членския си внос и към момента на приемането му за член на сдружението е ригистрирано като извършващо частна охранителна дейност, съгласно действащото законодателство.
(4) Не могат да бъдат членове на сдружението физически лица и представители на юридически лица в органите на сдружението, които са членове на национални, регионални или местни ръководства на политически партии, движения, сдружении и други политически организации.
(5) Освен редовните членове на сдружението, визирани от предходните алинеи на тази разпоредба, сдружението може да има асоциирани и почетни членове.
(6) Асоциираните и почетни членове се приемат и изключват по решение на Общото събрание на сдружението и могат единствено да участват в работата на органите на управление на сдружението със съвещателен глас, в случай че бъдат поканени от същото.

Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:
1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася ежемесечно членския си внос;
2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, задължително придружена с писмени препоръки от най-малко 2 (двама) членове на сдружението. Управителният съвет разглежда молбата най-късно в едномесечен срок от постъпването й. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Прекратяване на членство

Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;
5. при отпадане.
(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния счетоводен отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението. Определяне на размера на вземането се извършва по реда на чл. 49, ал. 3 от настоящия устав.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението с явно гласуване и обикновено мнозинство:
а/ при наличието на поведение, действие или бездействие от страна на член на сдружението, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо; или
б/ в случай на фактическо неупражняване на частна охранителна дейност при наличието на съответното разрешение за повече от 6 (шест) последователни календарни месеца от член на сдружението; или
в/ при отнемане и невъзстановяване на разрешението за частна охранителна дейност за повече от 6 (шест) последователни календарни месеца от член на сдружението.
(4) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението, в срок от 7 (седем) календарни дни от съобщаването му на изключения член.
(5) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други имуществени и неимуществени права, съгласно действащото законодателство.

Източници на средства на сдружението

Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос, който е два вида: а/ встъпителен - в размер на 200 (двеста) лева, платим еднократно в 14-дневен срок след датата на приемане на лицето за член на сдружението и б/ текущ - в размер на 50 (петдесет) лева месечно. Срокът за внасянето на текущия членски внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.
(2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.
(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.
(5) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност

Чл. 16. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:
1. информационна, издателска, продуцентска, импресарска и консултанска дейност;
2. рекламна дейност и връзки с обществеността (паблик рилейшънз);
3. организиране на курсове, семинари, конференции, обучения и други подобни за повишване на знанията и уменията на своите членове, техните служители и гражданите;
4. строителство и ремонт на съоръжения, спомагащи и необходими за развитието на частната охранителна дейност в гражданското общество.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби

Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички членове на сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет. По решение на органите на управление на сдружението могат да бъдат създавани и други временни или постоянние помощни органи на сдружението, като комисии, съвети и други. Помощните органи на сдружението могат да имат само съвещателен и консултативен характер.

Състав на Общото събрание

Чл. 19. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство

Чл. 20 (1) Членовете-юридически лица се представляват в Общото сьбрание от законните им представители или изрично упьлномощено лице.
(2) Пьлномощник на юридическо или физическо лице може да бьде само физическо лице.
(3) Пьлномощните са издадени изрично за участие в Общото сьбрание на сдружението, като могат да бьдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на сьбранието.
(4) Пьлномощниците нямат право да преупьлномощават с правата си трети лица.
(5) Пьлномощниците могат да представляват само един член на Общото сьбрание.

Компетентност на Общото сьбрание

Чл.21. Общото сьбрание:
1. изменя и допьлва устава на Сдружението;
2. приема други вьтрешни актове;
3. преобразува и прекратява Сдружението;
4. избира и освобождава членовете на Управителния сьвет и определя вьзнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несьстоятелност;
8. разглежда жалби срещу решения на Управителния сьвет за прекратяване на членство;
9. взема решение за откриване и закриване на клонове;
10. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
11. приема бюджета на сдружението;
12. взема решения за участие в други организации;
13. взема решения относно дьлжимостта и размера на членския внос;
14. приема отчета за дейността на Управителния сьвет;
15. освобождава от отговорност членовете на Управителния сьвет.

Провеждане на Общо сьбрание

Чл.22 (1) Общо сьбрание се провежда най-малко ведньж на всеки 6 (шест) календарни месеца - редовно Общо сьбрание. През пьрвата година от датата на учредяване на Сдружението Общите сьбрания ше се провеждат ведньж на всеки четири месеца след датата на учредяване.
(2) Общото сьбрание може да бьде свикано по всяко време от Управителния сьвет - извьнредно Общо сьбрание.

Свикване на Общо сьбрание

Чл.23 (1) Общо сьбрание се свиква от от Управителния сьвет. То може да бьде свикано и по искане на една трета от членовете на Сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо сьбрание Управителния сьвет не отправи писмена покана за свикване на Общо сьбрание, то се свиква от сьда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извьршва чрез писмена покана публикувана в "Дьржавен вестник", поставена на мястото за обявления в сградата в която се намира управлението на Сдружението.
(4) Поканата сьдьржа дневният ред на вьпросите, предложени за обсьждане,предложенията за решения, датата, часа, мястото за провеждане на Сьбранието и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от публикуване на сьобщението до откриване на Общото сьбрание не може да е по малко от 30 дни.

Право на сведение

Чл.24. Писмените материали, свьрзани с дневния ред на Общото сьбрание, трябва да бьдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-кьсно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото сьбрание. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

Списьк на присьстващите

Чл. 25 (1) На заседанието на Общото сьбрание се изготвя списьк на присьстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присьствието си с подпис и се легетимират. Списька се заверява от председателя и секретаря на Общото сьбрание.
(2) В списька по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето присьствие до момента на провеждане на пьрвото гласуване след установяване на наличие на кворум.

Кворум

Чл.26. Общото сьбрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителния сьвет насрочва ново заседание един час по кьсно на сьщото място и при сьщия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас

Чл.27. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл.28. Член или негов представител не могат да участва в гласуването за:
1.предявяване на искове срещу него;
2.предриемане на действия или отказ от действия за осьществяване на отговорността му кьм сдружението.
3.при решаване на вьпроси отнасящи се до него, неговата сьпруга или роднини по права линия-без ограничения, по серебрена линия-до четвьрта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

Мнозинство

Чл.29 (1) Решението на Общото сьбрание се приема с мнозинство от присьстващите.
(2) За решенията по чл.21,т.1 и т.3 се изисква мнозинство 2/3 от присьстващите.

Решения

Чл.30 (1) Общото сьбрание не може да приема решения, засягащи вьпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присьстват или са представени на сьбранието и никой не вьзразява повдигнатите вьпроси да бьдат обсьждани.
(2) Решенията на Общото сьбрание влизт в сила незабавно, освен ако действието им не бьде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародването им.

Протокол

Чл.31 (1) за заседанието на Общото сьбрание се води протокол в специална книга. Протокола се води сьгласно изискването на закона.
(2) Протокола на Общото сьбрание се подписва от председателя и секретаря на сьбраниаето, и от преброителите на гласовете. Кьм протоколите се прилага списьк на присьстващитя и документите, свьрзани сьс свикването на Общото сьбрание.
(3) Всеки член, присьствал на Общото сьбрание, има право да следи и да изисква за точното записване на решенията в протокола.

Управителен сьвет

Чл.32 (1) сдружението се управлява и представлява от Управителен сьвет.
(2) Членовете на Управителния сьвет се избират от Общото сьбрание за срок от 5(пет) години.
(3) Управителния сьвет е в сьстав от 7 (седем) до 15 (петнадесет) члена, които са членове на сдружението.
(4) Член на Управителния сьвет може да бьде и юридическо лице-член на сдружението, като на заседанията на Сьвета то се представлява от своя законен представител или изрично упьлномощено физическо лице.
(5) Пьрвият Управителен сьвет, определен в учредителния протокол в сьстав от 7(седем) члена е с мандат от три години.
(6) Членовете на Управителния сьвет могат да бьдат преизбирани без ограничение.
(7) Членовете на Управителния сьвет са дльжни да депозират като гаранция в полза на сдружението сума не по малка от стийността на тримесечното им брутно вьзнаграждение като членове на сьвета.

Чл.33 (1) Членовете на Управителния сьвет или физическите лица, които представляват юридическите лица, членове на сьвета трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. имат подходяща квалификация и опит;
3. не са осьждани на лишаване от свбода за умишлено престьпление от общ характер.

Права и задьлжения на Управителния сьвет

Чл.34 (1) Членовете на УС имат еднакви права и задьлжения независимо от вьтрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се представя право на управление на изпьлнителните членове.
(2) Членовете на УС са дльжни да изпьлняват задьлженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бьдат членове на сьвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира от Членовете си Председател, Заместник-Председател(и), Изпьлнителен директор(и) и Административен секретар на сдружението.
(4) Управителният съвет заседава най-малко един път на три месеца, за да обсьди сьстоянието и развитието на сдружението.
(5) Всеки член на Сьвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсьждане на отделни вьпроси.
(6) Управителния съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
(7) Управителния съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вьтрешни правила на сдружението.
(8) Управителния съвет взема решения относно придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права вьрху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
(9) Управителния съвет определя реда и организира извьршването на дейността на сдружението.
(10) Управителния съвет поготвя и внася в общото сьбрание отчет за дейноста на сдружението.
(11) Управителния съвет поготвя и внася в общото сьбрание проект за бюджет.
(12) Управителния съвет осигурява изпьлнението на решенията на Общото сьбрание.
(13) Управителния съвет обсьжда и решава всички други вьпроси, освен тези, които са от компетентноста на Общото сьбрание.

Кворум и мнозинство

Чл.35 (1) Решения могат да се вземат ако присьстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на сьвета. Никой присьстващ член не може да представлява повече от един отсьстващ.
(2) Решения се вземат с обикновено мнозинство освен в случаите предвидени в чл.34,ал 8-9 от устава, които се вземат с мнозинство от 2/3 от всички негови членове.
(3) Управителния съвет може да взема решения и неприсьствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.присьстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга врьзка, гарантираща установяването на самоличността му и поизволяваща участието му в обсьждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
(4) Извьн случаите, изрично посочени в този Устав, управителният сьвет взема решение единодушно за:
1. Сьществена промяна на дейността на сдружението;
2. Сьществени организационни промени;
3. Дьлгосрочно сьтрудничество от сьществено значение за сдружението или прекратяването на такова сьтрудничество;
4. Вземането на решение за предложение пред Общото сьбрание за сьздаване на клон.

Чл.36. Управителният сьвет е дльжен периодично да изготвя предвидената в закона за Счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазването на принципите за достоверност, откритост и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителният сьвет

Чл.37 (1) Членовете на Управителният сьвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.
(2) Всеки от Членовете на Управителният сьвет може да бьде освободен от отговорност, ако се установи че няма вина за настьпилите вреди.

Изпьлнителен директор

Чл.38 (1) Управителният сьвет вьзлага управлението на сдружението на един или повече от своите членове - Изпьлнителен директор. Изпьлнителния директор може да бьде сменен по всяко време. Той е дльжен по всяко време незбавно да докладва на Управителният сьвет настьпилите обстоятелства, които са от сьществено значение за сдружението.
(2) Изпьлнителният директор има право да извьршва всички действия и сделки, които са свьрзани с дейността на сдружението, да го представлява и да упьлномощава други лица за извьршване на определени действия. Изпьлнителния директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако не е упьлномощен изрично за това от Управителният сьвет.
(3) Изпьлнителният директор
1. организира изпьлнението на решенията на Управителният сьвет;
2. организира дейността на сдружението, осьществява оперативното му рьководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори сьс служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителният сьвет;
4. представлява сдружението и изпьлнява функциите, които са му вьзложени от Управителният сьвет;
5. докладва незабавно на Управителният сьвет за сьществени обстоятелства касаещи дейността на сдружението;
6. председателят на Управителният сьвет от името на сдружението сключва договор с Изпьлнителния директор, в които се уговарят конкретните права и задьлжения, текущо вьзнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпьлнителните функции, осигуровките и други условия.

Вьзнаграждение на членовете на Управителният сьвет

Чл.39 (1) Всеки член на Управителният сьвет има право на годишно вьзнаграждение в размер на минималната годишна работна заплата за страната. Общият размер от средствата за вьзнаграждение на членовете на Управителния сьвет не може да надвишава 20% от размера на годишното увеличение на паричните активи на сдружението. Размерьт на годишното вьзнаграждение на членовете на Управителния сьвет се определя от Общото сьбрание на членовете на сдружението.
(2) Изпьлнителния директор, получава годишно вьзнаграждение в размер на 150% от минималната работна заплата за страната. Това вьзнаграждение може да бьде и отделно от текущото вьзнаграждение по договора с него, ако такова бьде предвидено по решение на Общото сьбрание.
(3) В случай, че някой от членовете на Управителния сьвет бьде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на вьзнаграждение за половин година.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл 40. Ежегодно до края на месец февруари Управителния сьвет сьставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

Сьдьржание на доклада за дейността

Чл.41 (1) В доклада за дейността се описват:
1. сьществени дейности,изразходваните за тях средства, врьзката им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати;
2. размера на безвьзмезно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране средства на сдружението;
3. финансовия резултат.
(2) Докладьт по преходната алинея е публичен и се публикува в бюлетина на централния регистьр.

Проверка на годишното приключване

Чл.42 (1) При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители вьз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишния счетоводен отчет не може да се приеме.
(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Назначаване на експерт-счетоводител

Чл.43 (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото сьбрание.
(2) Когато Общото сьбрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния сьвет.

Приемане на годишното приключване

Чл.44. След постьпване на доклада на експерт-счетоводителя, Управителния сьвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя и приема решение за свикване на редовно Общо сьбрание.

Задьлжителна отчетна информация

Чл.45. Сьгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл.46. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на сдружението

Чл.47 (1) На заседанията на Общото сьбрание и на Управителния сьвет се води протокол, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на сьответния орган и на протоколчика и се подвьрзват в специални книги. Книгите се водят от председателя на сьответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния сьвет могат да се запознават сьс сьдьржанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за сьдебната регистрация и БУЛСТАТ на членовете-юридически лица.

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.48 Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото сьбрание;
2. при обявяването му в несьстоятелност;
3. с решение на Окрьжния сьд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛХЦ случаи.

VII.ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.49 (1) При прекратяване на сдружението се извьршва ликвидация, освен в случайте на преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извьршва от Управителния сьвет на сдружението. Той извьршва предвидените от Тьрговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удоволетворяване на кредиторите на сдружението.
(3) Останалото след удоволетворяване на кредиторите имущество се разпределя на други местни или регионални сдружения и вклюващи като свои членове най-малко 10% (десет на сто) от членовете на настоящото сдружение.
(4) Лицата, придобили имущество сьгласно предходната алинея, отговарят за задьлженията на сдружението до размера на придобитото.

VIII.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.50 Промени в настоящия Устав могат да бьдат извьршвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.51 Относно тьлкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото бьлгарско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Настоящият устав е приет единодушно от всички присьствали учредители на Учредително сьбрание на сдружение с нестопанска цел с наименование "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦАТА И СДРУЖЕНИЯТА ИЗВЬРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ", сьстояло се на 31.10.2001г.в град София на адрес: бул."Цар Освободител" N 4, хотел "Бьлгария", в уверение на което сьщите са положили своя подпис по този Устав.


УЧРЕДИТЕЛИ:

 1. ОМЕГА 7 ЕООД
 2. СОД ВАРНА - АД
 3. МЕТАЛСНАБХОЛДИНГ
 4. БМД ПРОТЕКШЬН ООД
 5. ВИДЕКС ЕООД
 6. ЕТ СОД 911-ЛЬЧЕЗАР СТОЯНОВ
 7. ЕТ НЕРОН-ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
 8. ТРИО СТАРС-СИГУРНОСТ АД
 9. БОДУ - ООД
 10. ТЕЛЕПОЛ - ЕООД
 11. САЛАМАНДЬР ООД - КАЗАНЛЬК
 12. ХАН КРУМ КГ - АД
 13. ТЕХНОПОЛ ООД - СТАРА ЗАГОРА
 14. АС РЕАЛ - ООД
 15. ЕТ ИНФРА - ДИМИТРОВГРАД
 16. АРКОМ ПЛЮС ЕООД
 17. СЕКЮРИТИ ГРУПА АЛФА ООД
 18. АСО ПИРЕЛИ - ЕООД
 19. СИСТЬМС ЕООД МОНТАНА


Дата 31.10.2001 г.
СОФИЯ


ЗАБЕЛЕЖКА:
Съгласно решение № 3 от 31.03.2004 г. на СГС - фирмено отделение, адресът на управление и седалището на НАЛСИЧОД са променят, както следва: София, ул."Владайска" № 29.© 2004-2009, Bulgarian Security Index ® Всички права запазени.

Site Meter